Tutkimuskysymykset / Research questions

MORFEUS-hankkeessa vastataan koko hankkeen läpileikkaavaan tutkimusongelmaan: Miten organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä voidaan fasilitoida asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden ekosysteemin kehittämisen kontekstissa? Palveluiden tavoitteena nähdään hyvinvoiva asiakas.

Taustoittavat kysymykset:

  1. Miten asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluita tuottava monitoimijainen ja verkostoitunut ekosysteemi toimii, mitkä ovat sen toimijat ja niiden väliset suhteet sekä tieto- ja tiedonvälitystarpeet?
  2. Millaisia kriittisiä kohtia ja tekijöitä liittyy erilaisia rajoja (esim. organisaatiot, ammattiryhmät, hallinnonalat) ylittävään yhteistyöhön ja sen fasilitointiin?

Tutkimukselliset kysymykset:

  1. Milnkälaisena tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tuottaminen näyttäytyy eri tasojen toimijoiden näkökulmasta: a) loppuasiakkaat, b) palvelun tuottaminen ja hankinta (kunnat, yritykset, 3. sektori), c) alueellinen koordinointi ja johtaminen (sote-alue) ja d) kansallinen koordinointi (ministeriöt, erityisesti STM) ja miten tämä huomioidaan tietomallinnuksessa?
  2. Millä tavoin ja minkälaisin menetelmin yhteismuotoillaan (co-design) asiakaslähtöisiä palveluja tulevaisuuden palveluekosysteemissä?

Kehittämiseen liittyvät kysymykset:

  1. Millaisia välineitä ja menettelytapoja (fasilitointi, tietomallinnus, rajaesineet) tarvitaan tulevaisuuden asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden ekosysteemin toiminnan tueksi?
  2. Miten hyvinvointipalveluiden ekosysteemiä tulee tulevaisuudessa johtaa ja koordinoida, jotta loppuasiakas saa mielekkään ja integroidun hyvinvointia tuottavan palvelukokonaisuuden?