Tutkimuksen poikkitieteellinen toteuttaminen / Cross-disciplinary realization of the project

MORFEUS-hanke tutkii moniammatillista yhteistyötä, jonka suuria haasteita on toimialojen siiloutuneisuus. Yhteistyön tutkimisen on vastattava samaan haasteeseen: monisyisten ilmiöiden tutkiminen edellyttää poikkitieteellistä yhdessä ajattelua ja monipuolisia tutkimusmenetelmiä.

Poikkitieteellinen tutkimushanke

Tutkittavana ilmiönä on sektoroituneiden toimijoiden ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö, jonka kontekstina on hyvinvointipalveluiden verkottunut ekosysteemi. Lähestymme tutkittavaa ilmiötä useiden tieteenalojen näkökulmista; tuomme yhteen liiketaloustieteen, tulevaisuudentutkimuksen, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen, yhteisöllisen ja alueellisen oppimisen, proaktiivisen oikeuden ja sopimisen sekä informaatioverkostojen tutkimuksen. Lisäksi hyödynnämme hoito- ja sosiaalitieteiden ja oppimisen tutkimuksen tietämystä ja käsitteitä. Tiedon yhteisluominen (co-creation) trialogisen oppimisen prosessina, jossa tietoa tuotetaan trialogista objektia yhdessä eteenpäin kehittäen, yhteistyön välineiden ymmärtäminen tiedon rajojen ylittämisen apuvälineinä poikkiammatillisessa yhteistyössä (boundary object) ja solmutyöskentely (knotworking) ovat lisäesimerkkejä hankkeen teoreettisesta taustasta. 

Syväsukellusnäkökulmana perhetapaus

Tutkittavaa palveluekosysteemiä tarkastellaan perhetapauksen näkökulmasta. Tapauksena on perhe, jossa aikuiset tarvitsevat mielenterveys- ja päihdepalveluja ja lapset ovat lastensuojelun asiakkaita. Kyseessä ei ole olemassa oleva perhe, vaan useista todellisista potilas/asiakastapauksista tutkimusosapuolten kanssa koostettu geneerinen asiakastapaus, joka mahdollistaa palveluverkoston ja erilaisten palvelujen tarkastelun mahdollisimman kattavasti. Mielenterveys-, päihde- ja lastensuojelun palveluihin liittyy suuri joukko julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita, kuten neuvola, päivähoito, koulu (oppilas- ja opiskelijahuolto), nuorisotyö, sosiaalitoimi, terveyskeskus, erikoissairaanhoito, hankintatoimi, yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat, yhdistykset ja järjestöt. MORFEUS-hankkeessa mallinnetaan visuaalisesti tapausperheen palveluverkosto, kartoitetaan toimijat, tarkastellaan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tiedon liikkumista verkostossa. Palveluverkoston kokonaisuuden ja siinä liikkuvan tiedon tarkastelu ovat välttämättömiä edellytyksiä verkoston mielekkäälle johtamiselle.

Tutkimuksen toteuttaminen

Lähestymme tutkimusongelmaa toimintatutkimuksella, jossa pyritään interventioiden ja kokeilujen avulla luomaan poikkitieteellinen viitekehys koko hankkeen perustaksi sekä käsitys syntyvästä verkostoyhteistyön toimintamallista. Asiakaskeskeisten menetelmien avulla hahmotetaan eri toimijoiden roolit ja yhteistyötarpeet verkostossa ja kehitetään yhdessä uusia toimintatapoja ja käytänteitä, joiden pohjalta syntyy uusia palveluita.

Hanke jakaantuu viiteen toisiinsa limittyvään kehittämissykliin. Ensimmäisessä syklissä luodaan tutkittavan tapauksen näkökulmasta yleiskuva hyvinvointipalveluiden ekosysteemistä ja sen kehitykseen vaikuttavista muutostekijöistä muun muassa haastattelujen ja pelillisten yhteiskehittämistyöpajojen avulla. Toisessa ja kolmannessa syklissä aloitetaan tietomallinnusten kehittäminen päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä lastensuojelu- ja oppilashuollon palveluiden näkökulmista muun muassa teemoitetuilla työpajasarjoilla ja prototypoinneilla. Neljännessä, kokoavassa kehittämissyklissä konkretisoidaan syntyvää tietomallinnusaihiota ja ideoidaan uusia hyvinvointipalveluiden liiketoimintamalleja sekä järjestetään hankkeen ensimmäinen tutkimuksellinen tulosseminaari. Viidennessä syklissä keskitytään hankkeen tulosten levittämiseen, juurruttamiseen ja julkaisemiseen sekä järjestetään hankkeen toinen erityisesti käytännön toimijoille kohdennettu tulosseminaari.