Taustaa ja tarve tutkimukselle / Background and motivation for the project

Palveluliiketoiminnan merkitys elinkeinorakenteessa kasvaa jatkuvasti ja erityisesti hyvinvointipalveluja pidetään yhtenä tulevaisuuden kasvualana. Hyvinvointipalvelut tuotetaan monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä, ekosysteemissä, jossa tiedon jakaminen ja yhteiskehittäminen ovat olennaisia edellytyksiä yhteisten tavoitteiden luomiselle ja niiden saavuttamiselle. Suomessa tekeillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus muuttaa olennaisesti hyvinvointipalveluiden toimintakenttää. Meneillään olevassa hyvinvointipalvelujen murroksessa korostuu kaikkien toimijoiden tarve etsiä uusia toimintamalleja asiakkaiden ja muiden palveluekosysteemin osapuolten kanssa yhdessä toimimiseen. Erityisesti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseen avautunee suuria mahdollisuuksia, mutta uudistus tuonee mukanaan myös monia haasteita yritysten liiketoiminnan ja koko hyvinvointipalveluiden ekosysteemin kehittämiselle.

Keskeinen haaste hyvinvointipalveluissa on asiakaslähtöisyyden puute. Palveluja tuottavilta verkostoilta puuttuu toimivia yhteistyörakenteita, -menettelytapoja ja -välineitä asiakaslähtöiseen palvelukehittämiseen. Nämä on usein luotu siiloutuneesti eri toimialojen logiikan sekä hallinto- ja kustannusnäkökulman pohjalta. Siksi ne eivät muodosta toimivaa kokonaisuutta tavoitteiden saavuttamisen eli loppuasiakkaan tarpeita vastaavien palvelujen ja niiden saatavuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Sosiaali- ja terveyspalvelualalla tähän asti kehitetyt mallit ja konseptit lähestyvät toimintaa organisaation eivätkä käytännön toiminnan tasolla, jolloin myös asiakkaan näkökulma puuttuu. Olemassa olevista hyvinvointipalveluiden prosessimallinnuksista puuttuu elinkaari- ja ekosysteemiajattelu.

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä rooli hyvinvointipalveluiden ekosysteemissä. Tarkoituksenmukaisten palvelujen saamiseksi tarvitaan markkinavuoropuhelun ja hankintasopimustoiminnan työvälineiden ja menettelytapojen kehittämistä. Hyvinvointipalveluiden ja hankintojen strateginen johtaminen kaipaa myös tuekseen työvälineitä. Kunnan hankkiessa hyvinvointipalveluja havaitaan usein, että eri lähtökohdista luoduissa strategialinjauksissa on ristiriitaisuuksia.

MORFEUS-tutkimushanke esittää hyvinvointipalveluekosysteemin tietomallinnusta ratkaisuna edellä mainittuihin haasteisiin. Osana hanketta luodaan palvelumuotoilun ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä uudenlaisia, asiakaslähtöisiä hyvinvointipalveluja. Palvelutuotteiden yhteiskehittämistä edistetään tutkimalla ja kehittämällä välineitä ja menetelmiä verkostojen yhteistyön ja tiedonjakamisen onnistumiselle. Palvelujen tuottamisen ja johtamisen avuksi ei ole vielä olemassa vastaavanlaisia kokonaisvaltaisia digitaalisia tietomallinnustyökaluja kuin rakennusalalla luoduissa, jatkuvasti suosiotaan kasvattavissa Building Information Modeling (BIM) -kokonaisuuksissa. Hankkeessa ideoidaan palvelualoille soveltuvaa tietomallinnusta (Service Information Modeling, SIM), tietokehikkoa, johon kaikki palvelun tuottamiseen tarvittava tieto voidaan liittää.

Tietomallinnus selkiyttää, keitä hyvinvointipalveluekosysteemin toimijat ovat sekä niiden välisiä rooleja, suhteita ja tietotarpeita, jotta palvelut voidaan tuottaa nykyistä kustannustehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Tietomallinnuksen avulla ekosysteemin eri toimijat pystyvät hahmottamaan kokonaisuuden ja oman toimintansa suhteessa muihin toimintoihin ja toimintaa raamittaviin määrityksiin. Lähtökohta on, että kaikki kokonaisuutta raamittava tieto, esim. kyseistä palvelua määrittävät lait, ohjeet, strategiat ja sopimustekstit, on löydettävissä tietomallinnuksesta helposti ymmärrettävässä muodossa, esimerkiksi visualisoituina. MORFEUS-hankkeessa tuotetaan tietoa ja ymmärrystä tietomallinnukselle asetettavista tarpeista tutkimalla sen käyttäjiä ja käyttöympäristöjä sekä kehittämällä testattava prototyyppi tietomallinnuksesta. Hankkeen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia tietomallinnukseen pohjautuvia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi. Digitaaliset, moniulotteiset ja vuorovaikutteiset tietomallinnukset tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia johtaa ja fasilitoida organisaatioiden välistä poikkiammatillista yhteistyötä hyvinvointipalveluiden ekosysteemissä.