PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT SEKÄ OPPILASHUOLTO

Case HUS tutkii, minkälaista apua ja tukea 16-19-vuotiaat nuoret miehet tarvitsisivat, jotta ”yksikään ei syrjäydy”. Tutkimusmenetelminä casessa olivat syksyllä 2015 1) asiantuntijahaastattelut, 2) palveluluotaimet ja 3) työpaja. Case jatkuu keväällä 2016, tutkimusmenetelminä 4) prosessimallinnus (10-12 haastattelun avulla mallinnetaan oppilashuollon ja nuorisopsykiatrian prosessit, joiden "välimaastoon" on tähänastisessa tutkimuksessa havaittu tarvittavan palveluja) sekä 5) online service design (verkossa tapahtuva palvelumuotoilukokeilu, jossa näistä palveluista designataan prototyyppejä online-tilassa).

Asiantuntijahaastattelujen avulla kartoitettiin nuorten syrjäytyneiden miesten palvelujen kanssa tekemisissä olevien asiantuntijoiden näkemystä tutkittavasta ilmiöstä – erityisesti nuorten tarpeita, ongelmia nykyisissä palveluissa ja kehittämisehdotuksia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 8 organisaatioon: Helsingin Diakonissalaitos/Vamos, HUS nuorisopsykiatria, Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry & Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, Pelastakaa Lapset ry, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Espoon kaupungin oppilashuolto ja Porvoon ammattiopisto Amisto. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 19, yhdessä haastattelussa oli 1-3 asiantuntijaa/organisaatio.

Palveluluotainten avulla kartoitettiin tutkittavan kohderyhmän, nuorten miesten, arkielämää sekä saatiin käsitys heitä motivoivista sekä heitä askarruttavista asioista. Luotaintyöskentelyyn osallistui neljä nuorta miestä ja neljä huoltajaa. Palveluluotaimet toteutettiin päiväkirjamaisina, nuorten elämää luotaavina pienimuotoisina tehtävinä matkapuhelinten WhatsApp-palvelussa. Kerättävät tiedot olivat nuorten ottamia kuvia, äänitteitä ja tekstejä. Samanaikaisesti nuoren huoltaja täytti päivittäin "päiväkirjapohjaa". Luotaintyöskentelyn aikana MORFEUS-hankkeen tutkijat olivat nuorten ja huoltajien käytettävissä ja tavoitettavissa. Luotaintyöskentely kesti yhden viikon, jonka jälkeen nuoret haastateltiin, käyden läpi aineistoa yhdessä nuoren kanssa keskustellen.

Työpajassa 27.11.2015 kehitettiin ideoita ja ratkaisuja haastattelujen ja luotainten avulla kartoitettuihin palvelutarpeisiin. Työskentelyssä hyödynnettiin persona-työkalua.

Lisätiedot: Marika Noso, Aalto-yliopisto