MORFEUS-prototyyppi

MORFEUS-hankkeessa kerättyyn ja analysoituun tutkimustietoon pohjautuen on kehitetty prototyyppi tulevaisuuden sote-ekosysteemien ja asiakaskeskeisen
palveluohjauksen tueksi. Prototyypistä on julkaistu kaksi näkymää: sote-asiakkaan ja sote-ammattilaisen (palveluohjaaja) näkymät. Prototyyppiin voi tutustua ohjatun tourin
avulla.

http://demo.morfeus.fi/fi/user/login

Prototyypin kehittämisessä on hyödynnetty MORFEUS-hankkeessa kerättyä ja analysoitua tutkimustietoa sekä otettu huomioon kansallinen sote-it- ja
infrastuktuurikehittäminen, mm. Palveluväylä, OmaKanta, jne. Prototyyppi on kehitetty erityisesti vastaamaan paljon apua ja sote-palveluita tarvitsevien, kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden ja heidän kanssan työskentelevien sote-ammattilaisten tarpeisiin. Kehittämistä ovat ohjanneet mm. ajatukset asiakkaan voimavarojen näkyväksi tekemisestä ja asiakkaan voimaannuttamisesta, ammattilaisen ja asiakkaan tasaveroisesta työskentelystä, MyData-ajattelu sekä palveluohjaus "rinnallakulkijuutena". Lisäksi prototyypin kehittämistyössä on huomioitu tarve soteekosysteemien uudenlaiseen koordinointiin ja fasilitoivaan johtamiseen sekä saumattomaan yhteistyöhön ja tiedonkulkuun eri toimijoiden välillä.

 

Kuvio 1. Näkymät sote-tietoon asiakkaalle, ammattilaisele ja päätöksentekijälle

 

Prototyypin suunnittelu, toteutus ja testaus (Laurea ja Aalto)

Prototyypin ja sen näkymien sisällön suunnittelu toteutettiin Laurean ja Aallon yhteisissä tutkijatyöpajoissa. Suunnittelussa hyödynnettiin hankkeessa aiemmin kerättyä tutkimusaineistoa ja mm. kansallisista sote-it -kehittämishankkeista hankittua tietoa. Työskentely oli iteratiivista ja sen tuloksena päädyttiin kehittämään kolme eri näkymää: sote-asiakkaan, sote-ammattilaisen (palveluohjaaja) sekä sote-päätöksentekijän näkymät. Hankkeen puitteissa pisimmälle kehitettiin asiakkaan ja sote-ammattilaisen näkymät, ja päättäjän näkymän kehittäminen jatkuu opinnäytetyönä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Prototyypin teknisestä toteuttamisesta Laurea-ammattikorkeakoulussa vastasi tutkimusryhmän ohella ICT-osaaja ja sosionomiosaaja. Prototyyppi toteutettiin Drupal-alustalla, ja sen toimintaidea perustuu kansalliselle Palveluväylälle tiedonvälitysalustana.

Proton testaus: opiskelija- ja toimijatyöpajat Case Porvoon toimijoiden kanssa (Laurea)
Prototyypin testaus eteni kolmivaiheisena face-to-face testauksesta Laurean sote-opiskelijoiden ja MORFEUS-hankkeen toimijoiden kanssa virtuaaliseen testaukseen vastaavalla kokoonpanolla sekä testaukseen yhdessä hankkeen tulevaisuuspajoihin osallistuneiden toimijoiden kanssa. Testauksen kohteena oli niin tietomallinnuksen idea kuin myös eri näkymät. Testauksen eteneminen ja sisältö on kiteytetty seuraavaan taulukkoon.

Taulukko 1. Proton testauksen eteneminen. (Kantola, Pöyry-Lassila, Meristö, 2017)

 

Proton arviointi: verkkokysely näkymien toimivuudesta, kehittämisehdotukset (Laurea)

Prototyyppiä on lisäksi esitelty ja kokeiltu Laurean järjestämässä tulosseminaarissa Porvoossa 10.5.2017 sekä meneillään olevassa hankkeeseen liittyvässä opinnäytetyössä ja hankkeen opiskelijoiden Porvoon Amiston lähihoitajaopiskelijoille järjestämässä tilaisuudessa 25.4.2017. Prototyyppiä arvioitiin MORFEUS-hankkeen asiantuntija- ja ohjausryhmälle lähetetyllä verkkokyselyllä loppukeväästä 2017. Palautetta pyydettiin prototyypin kahdesta näkymästä, asiakkaan ja palveluohjaajan.

Palautekyselyn vastausten perusteella prototyypin ominaisuudet koettiin valtaosin tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Eniten hajontaa ja keskustelua herätti prototyyppiin hankkeessa ideoitu Huolimittari, jonka avulla sekä asiakas että sote-ammattilaiset voisivat viestiä huolta (tai sen vähentymistä) asiakkaan tilanteesta.

Asiakkaan näkymää vastaajat arvioivat mm. seuraavasti:
”Kehittäisin tätä enemmän asiakkaan tarpeista nousevaksi sovellukseksi, joka kytkeytyisi Kanta-palveluihin avoimen rajapinnan kautta. Lisäksi pohtisin mobiilisovelluksen kehittämistä.”
”Asiaa olisi hyvä tutkia asiakkaiden näkökulmasta ja kysellä asiakkaiden omia mielipiteitä ja kokemuksia hyödyllisestä palvelusta ja millaiset tarpeet tuottavat asiakkaalle
hyödyllisen ja hyvän palvelukokemuksen.”

Prototyypin eri toiminnallisuuksia ja osioita vastaajat arvioivat useimmiten joko erittäin tarpeellisiksi tai tarpeellisiksi. Eniten hajontaa tuli huolimittarin ja aikajanan kohdalla.

Kuvio 2. Asiakkaan näkymän arviointia

 

Palveluohjaajan näkymästä vastaajat antoivat sanallista palautetta mm. seuraavasti:
”Voidaan viestittää tukeen ja tapaamiseen liittyviä asioita, mutta tärkeää on myös saada asiakas liikkeelle ja hoitamaan asioitaan itse. Joten täytyy olla tarkkana mitä asioita hoidetaan sähköisesti. Tavoitteena syrjäytymisen estäminen.”
”Huoli tulisi ensin määritellä samankaltaisena kriteeristönä, jotta yhteistyökumppanit osaisivat reagoida asiaan.”

Prototyypin eri toiminnallisuuksia ja osioita vastaajat arvioivat useimmiten joko erittäin tarpeellisiksi tai tarpeellisiksi. Eniten hajontaa tuli huolimittarin kohdalla.

Kuvio 3. Palveluohjaanan näkymän arviointia

 

Lisätiedot: Päivi Pöyry-Lassila, Tarja Kantola ja Tarja Meristö, Laurea AMK