LASTENSUOJELU

Case Porvoo keskittyy lastensuojeluteemaan ennakoivalla otteella, visiona ”Kaikki alueen lapsiperheet voivat hyvin”. Case Porvoossa on kartoitettu Porvoon alueen monitoimijainen lastensuojelun ekosysteemi, sen mahdolliset puutteet ja pullonkaulat sekä toimintaympäristön muutostekijät ja niihin liittyvät vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat eli skenaariot. Skenaariot eroavat sen suhteen, toimitaanko ennaltaehkäisevästi vai vaurioita korjaten ja työskennelläänkö verkossa vai kasvotusten.

Porvoon osalta on tarkasteltu MORFEUS-hankkeen monenlaista tukea ja palveluita tarvitsevan kuvitteellisen esimerkkiperheen pärjäämistä eri skenaarioissa ja ekosysteemin erilaisten toimijoiden omia toimintavaihtoehtoja niissä. Tarkastelujen pohjalta on luonnosteltu erilaisia palvelukonsepteja sekä pohdittu tietotarpeita ja tiedonkulkuun liittyviä kysymyksiä eri skenaarioissa.

Case Porvoo on toteutettu toimintaskenaariotyöskentelyn vaiheistuksen mukaisesti fasilitoituna työpajatyöskentelynä syksyllä 2015: 1. paja Kuka ja missä me olemme? syyskuu 2015. 2. paja Mitkä ovat mahdolliset maailmat? lokakuu 2015. 3. paja Minne voimme mennä ja kuinka? marraskuu 2015.

Porvoon työpajatyöskentelyyn osallistui alueen toimijoita 4Y-periaatteella eli edustajia yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta sekä yksittäisiä kansalaisia kokemusasiantuntijan roolissa. Työpajatyöskentelyn näkemyksellisen tiedon keruuseen käytettiin verkkokyselyitä. Työpajatyöskentelyn tuloksena saatiin neljä skenaariotarinaa

Lastensuojelun case-työskentelyä on tarkoitus jatkaa Porvoossa keväällä 2016 ja hyödyntää saatuja tuloksia mm. lastensuojelun ekosysteemin tietomallinnuksen hahmottamisessa.

Lisätiedot: Tarja Kantola, Laurea AMK