OPINNÄYTTEET / THESES

2017

 

Aaltonen, I. & Mattila, I. (valmistuu 2017). Perusterveydenhuollon näkökulma tiedonkulusta lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK) opinnäytetyö. (theseus.fi -linkki päivitetään työn valmistuttua)

 

Assinen, M. 2017. Palvelukonsepti lastensuojelulaitokseen sijoitetun lapsen perheelle. Laurea-ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma, tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla (Ylempi AMK).

 

Hyötyläinen, U-M. 2017. Service design in health care: digital service concept for reducing heavy alcohol consumption.

Laurea-ammattikorkeakoulu, Degree Programme in Health Promotion (Ylempi AMK). 

 

Nukarinen, R. 2017. Palveluohjaus sote-uudistuksessa. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sosionomi (AMK) opinnäytetyö.

 

Puuska, S. (valmistuu 2017). MORFEUS-prototyypin kehittäminen opiskelija- ja toimijatestauksen näkökulmasta. Laurea-ammattikorkeakoulu. Sairaanhoitaja (AMK) opinnäytetyö. (theseus.fi -linkki päivitetään työn valmistuttua)

 

2016

 

Jäntti, M. & Seppänen, L. (2016). Tieto lastenneuvolan terveydenhoitajien työssä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja (AMK) opinnäytetyö..

 

Karjalainen, J. & Seppänen, E. (2016). Tiedonkulku äitiysneuvolassa terveydenhoitajan näkökulmasta. Laurea-ammattikorkeakoulu. Terveydenhoitaja (AMK) opinnäytetyö.

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 1. Millaisena terveydenhoitaja näkee varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn tiedonkulun näkökulmasta Porvoossa äitiysneuvolan terveydenhoitajan työssä?, 2. Millaisia tulevaisuuden kehitystarpeita terveydenhoitaja näkee varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä eri toimijoiden välillä tiedonkulun näkökulmasta Porvoossa? Tutkimustuloksissa nousi esiin, että tieto ei kulje lastensuojelusta terveydenhoitajille. Tiedonkulun kehittämiseksi toivottiin yhteistä tietojärjestelmää sekä turvallista sähköistä viestikanavaa eri toimijoiden välille. Tulevaisuudessa kehittämisen tarpeena nähtiin yhteistyön lisääminen lastensuojelun ja terveydenhoitajien välille. Varhainen puuttuminen sekä ennaltaehkäisevän työn tärkeys tulivat esiin toistuvasti opinnäytetyön aineistossa.

 

Leppänen, O. & Pohjolainen, R. 2016. Itsetuhoinen ja itsemurhavaarassa oleva nuori Laurea-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK) opinnäytetyö.

Lintunen, I. 2016. Lastensuojelulaitoksessa lapsen asiakirjoihin tehtävä kiinnipitoa koskeva kirjaaminen. Laurea-ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma, tulevaisuuden tietojohtaminen sosiaali- ja terveysalalla (Ylempi AMK).

Salonen, A. 2016. Että enemmän inhimillisyyttä siihen - nuoret miehet palvelujen käyttäjinä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK) opinnäytetyö.

Toskovic, T. 2016. A different view on service design: The perspective of the participant. Master's thesis. Aalto University, School of Science.

Palvelumuotoilu tuo palveluntarjoajat ja loppukäyttäjät yhteen suunnittelemaan palveluita, jotka ovat arvokkaita sekä liiketoiminnan että käyttäjien näkökulmasta. Alan tämänhetkinen tutkimus keskittyy muotoilijoiden kokemuksiin, mutta palvelumuotoiluprojektit vaativat aina yhteistyötä loppukäyttäjien ja asiakasyrityksen työntekijöiden kanssa. Vain vähän tiedetään siitä, millainen näkemys näillä osallistujilla on palvelumuotoilusta ja tekijöistä, jotka siihen vaikuttavat. Tämän näkökulman tarkempi tutkimus auttaisi palvelumuotoilijoita toteuttamaan onnistuneempia palvelumuotoiluprojekteja ja edistäisi aukottoman teoreettisen näkemyksen muodostamista palvelumuotoilusta. Tämä diplomityö pyrkii luomaan uutta ymmärrystä liittyen osallistujien näkemyksiin palvelumuotoilusta, sen prosessista, sekä sen haasteista ja mahdollistajista.